GIẢI THƯỞNG

Bằng khen của Công đoàn xây dựng Việt Nam...
Giải thưởng Bộ xây dựng...
Bằng khen của UBND tỉnh Gia Lai...
Bằng khen của Bộ xây dựng...