THÀNH VIÊN


1- Công đoàn ngành xây dựng tỉnh Gia Lai

2- Hội xây dựng tỉnh Gia Lai