TIN TỨC TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG QUÍ III...
Thông báo ngừng tuyển dụng...
TUYỂN DỤNG QUÝ I NĂM 2015...
Thông báo
(14/10/2014)
Công ty Phú Thịnh Gia chúng tôi......